Psykoterapi

Jag erbjuder kognitiv-beteendeinriktad korttids- och/eller långtidsbehandling för olika former av psykisk ohälsa som exempelvis inom områdena social ångest, paniksyndrom med eller utan agorafobi, generaliserad oro,tvångstankar/handlingar, hälsoångest, fobier, depression, självskadeproblematik, låg självkänsla, utmattning, relationsproblem och kris- och stresstillstånd samt posttraumatiska tillstånd. Jag erbjuder också hjälp rörande problem med prokrastinering, perfektionism, ilska och irritabilitet.

Behandlingens innehåll och olika faser

KBT - behandling kännetecknas av ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. Behandlingen kan delas in i inledande-, förändrings- och avslutande fas. De inledande samtalen (2-5 tillfällen) består av ett kollaborativt utforskande i syfte att få fram en gemensam förståelse av klientens problem och bekymmer, hur dem har uppkommit, vad som vidmakthåller dem och vad som krävs för att åstadkomma gynnsamma förändringar. Därefter formuleras terapimål och en plan för en skräddarsydd behandling skisseras upp, presenteras och behandlingens rational och syfte förklaras. Det hjälper dig som klient att få en uppfattning om vad behandlingen kommer att innehålla och hur den kommer att förlöpa och gör det lättare att ta
ställning till behandlingen och om du vill fortsätta eller inte.Under förändringsfasen genomförs behandlingen i enligt med den uppsatta planen. Du hjälps att förändra invanda dysfunktionella tanke- och beteendemönster och etablera
nya sätt att tänka och hantera känslor samt att agera i olika situationer i livet och i relationer till andra personer på ett sätt som förbättrar din livskvalitet och ditt psykiska mående.

Av central betydelse i detta arbete är att du som klient utför s k hemuppgifter där du testar nya sätt att agera och tränar nya tanke- och beteendestrategier.
Det terapeutiska arbetet utvärderas löpande och vid behov revideras behandlingsmålen och behandlingsplanen.

Under den avslutande fasen ligger betoning på att hjälpa dig att vidmakthålla de framsteg som uppnåtts i terapin och att förebygga bakslag och återfall. Du hjälps att lägga upp en plan för att efter avlutad terapi och på egen hand kunna bli din egen terapeut och tillämpa de nya strategier och förhållningssätt du lärt sig under terapin.

Varje samtal kostar 1000kr per 45 minuters session.

Utbildningsterapier-egenterapier

Jag erbjuder rabatterade utbildningsterapier till studenter som går grundläggande
utbildning i psykoterapi, psykolog- eller psykoterapeutprogrammet.

Varje samtal kostar 700 kr per 45 minuters session.

Jag är för närvarande inte ansluten till vårdval psykoterapi i Skåne.

Handledning

Jag erbjuder psykoterapihandledning med KBT-inriktning för kliniskt verksamma psykologer, psykoterapeuter och steg-1 terapeuter och utbildningshandledning för psykologer och psykoterapeuter under utbildning (grund och avancerad nivå). 


Vid handledning brukar jag komma ut till verksamheten, men jag har också möjlighet att handleda grupper på min egen mottagning.

Föreläsningar och workshops

Utöver privat psykoterapi och handledning tillhandahåller jag på förfrågan även utbildningsinsatser i form av kortare kurser, föreläsningar och workshops för grupper av behandlare, som önskar en uppdatering eller fördjupning kring teori och behandlingsmetoder inom kognitiv beteendeterapi. Det kan också röra sig om en kombinerad form av handledning och teori- och metodinriktade insatser.